zaterdag 18 december 2010

wmo of emo?

Afgelopen donderdag moest de raad zich uitspreken over de zogenaamde bestuursrapportage. Dat is een update van de begroting. Het college geeft aan waar mee- en tegenvallers zijn en doet voorstellen hoe daarmee moet worden omgegaan. In de rapportage die nu voorlag stond ook het voorstel om het overschot op de WMO (er is minder uitgegeven dan binnengekomen) niet – zoals de afgelopen jaren gebruikelijk – in een aparte WMO-reserve te stoppen maar aan de algemene reserve toe te voegen. De VVD was akkoord met het voorstel van het college. De financiering van de WMO gaat drastisch veranderen en dwingt ons tot fundamentele keuzes. Daar hoort een structurele financiering bij. En niet nog een potje waar we structurele tekorten met incidentele meevallers uit het verleden kunnen dekken. Bovendien was de VVD nog niet vergeten wat er vorig jaar met de WMO-reserve gebeurde. (zie eerdere blog: in een hap was de koek op, februari 2009). Toen werd er immers door de linkse partijen in de raad een greep in de kas gedaan om allerlei losse projectjes die niets met de kern van de WMO te maken hadden te financieren. De discussie over dit onderwerp liep hoog op. De coalitiepartijen VVD en D66 leken recht tegenover GroenLinks en PvdA te staan. Bovendien lag er een motie van de volledige oppositie om de bestaande systematiek (toevoegen aan de WMO-reserve) de komende jaren te continueren. In een schorsing kwam de coalitie gelukkig tot een werkbaar alternatief. Het overschot van 2010 (nog geen 70.000 euro!) wordt toegevoegd aan de WMO-reserve en als de herijking van de WMO zijn beslag krijgt kijken we integraal naar de financiering. Wat mij echter wel verbaasde is het feit dat hier zo emotioneel over gesproken werd. Het gaat om een relatief klein bedrag. Meer een EMO-reserve dus. We moeten het gewoon goed gaan oplossen voor de toekomst. En daar is de VVD ook gewoon bij – ondanks de bijna traditionele suggesties dat de WMO niet in veilige handen bij de VVD is…


30/01/2011 at 13:01

enrst blok zegt:
http://thuiszorghaarlem.wordpress.com/2011/01/29/epistel-ondergang-viva-thuiszorg-haarlem-hulp-bij-het-huishouden-wmo-30-1-2011/

vrijdag 19 november 2010

Waarom ik meeschreeuw om cultuur


Natuurlijk is het goed dat bij bezuinigingen alle sectoren tegen het licht worden gehouden. De kunst- en cultuursector vormt daarop geen uitzondering. Daar kan ook kritisch worden gekeken naar subsidiestromen. Die subsidies worden uiteindelijk door de belastingbetaler opgehoest. En als er één sector in Nederland is die bij tijd en wijle minachting heeft getoond voor die belastingbetaler, is het de cultuursector wel. Maar dat terzijde. Er zijn voor mij twee belangrijke redenen om mee te schreeuwen om cultuur. De eerste is een filosofische. De overheid hoort zich af te vragen op welke terreinen en met welke doeleinden publiek geld moet worden aangewend. Dat kan zijn omdat er sprake is van marktfalen, maar ook omdat iets dusdanig van belang is dat ervoor gezorgd moet worden dat het voor iedereen toegankelijk is, zoals onderwijs. Het kabinet denkt dus dat de cultuursector óf de eigen broek op kan houden óf vindt kunst en cultuur niet van voldoende belang om er overheidsgeld aan te besteden. Ik denk daar anders over en vind de omvang van de bezuinigingen bovendien opmerkelijk als gekeken wordt naar het belang dat kennelijk gehecht wordt aan de sportsector en het geld dat daarin wordt geinvesteerd. Een sector die aanmerkelijk meer mogelijkheden heeft om op eigen benen te staan. Is er dan toch sprake van een 'grote afrekening' vanwege die eerder genoemde minachting? Ik hoop van niet. De cultuursector is de afgelopen jaren in rap tempo verzakelijkt en levert een grote bijdrage aan de economie. En dat brengt mij op de tweede reden om te gaan schreeuwen. Steden met veel cultuur zijn niet alleen populaire en leefbare woonsteden, ze doen het ook economisch beter. Haarlem is daar een goed voorbeeld van. Cultuur en economie gaan er – mede dankzij de inzet van de VVD en de tomeloze inzet van de podia in onze stad – hand in hand. En dat wil ik graag verdedigen.

zaterdag 30 oktober 2010

Grotere rol voor gemeente in onderwijsbeleid!

Ten behoeve van de begrotingsbehandeling liet de gemeente Haarlem een onderzoek onder de bevolking doen. De respondenten werd ook gevraagd om een fictief bedrag aan extra geld te verdelen over negen beleidsvelden. Het grootste deel ging naar onderwijs. En dat is niet zo gek. Want goed onderwijs is een essentiele basis om je later maximaal te kunnen ontplooien. Er is echter één probleem. De gemeente heeft niets te zeggen over het onderwijs. En dat is raar. In een tijd waarin steeds meer taken worden gedecentraliseerd, waarbij van de gemeente een stevige rol in het lokaal onderwijsbeleid wordt verwacht, past zo'n beperkte rol niet langer. Ouders vinden de onderwijskundige visie belangrijk. Maar ook schooltijden, mogelijkheden tot voor- en naschoolsche opvolging en het beleid van de school ten aanzien van zorgleerlingen. De gemeente kan daarover overleggen met de schoolbesturen en een visie uitdragen, maar daar blijft het dan ook bij. De rijksoverheid beoordeelt de scholen en beslist over aanvragen voor van nieuwe scholen. De gemeente mag vervolgens voor veel geld de gebouwen neerzetten. Toch kan het anders. Ik ga dan ook helemaal mee met het voorstel van Werner ten Kate, VVD-wethouder Jeugd en Onderwijs in Lansingerland. Hij bepleit (onder meer) een adviesrecht voor gemeenten als een aanvraag voor het stichten van een school wordt beoordeeld door het ministerie van onderwijs. Maar wat mij betreft kunnen we nog een stap verder gaan en de zeggenschap van de gemeente op het onderwijs vergroten. De burger verwacht het.

dinsdag 7 september 2010

Haarlem rouwt

De stad is vandaag wat stiller geworden. De stad heeft vandaag wat kleur verloren. De stad zal het vanaf vandaag met wat minder liefde moeten doen. Haarlem rouwt om Chris.

Zie ook www.vvdhaarlem.nl

maandag 6 september 2010

Financiering lokale omroep

Vorige week was er in het Haarlems Dagblad het xe9xe9n en ander te doen over de lokale omroep Haarlem 105. De discussie die er op volgde had iets vervelends. Immers, maar al te snel ontstaat het idee dat er sprake is van kinnesinne als 'concurrenten' over elkaar berichten. Aan de andere kant spelen het Haarlems Dagblad xe9n Haarlem 105 ook een rol in de democratie. In die zin dat de de pers een belangrijke rol speelt in de verantwoording die de overheid aan de burger moet afleggen. Bijvoorbeeld als het over subsidies gaat. En dan is Haarlem 105 ineens een onderwerp van die verantwoording. Want de gemeente Haarlem subsidieert Haarlem 105. Dat laatste is overigens het gevolg van een besluit van de gemeenteraad uit 2008 om de zender 'representatief' te verklaren en dat leidt voor een periode van vijf jaar tot een 'zorgplicht' zoals die in de zogenaamde erkenningswet is vastgelegd. Tot nu toe passeert die subsidie redelijk kritiekloos. Dat is ook niet gek. Er zijn er maar weinig het oneens met de stelling dat er een goede lokale omroep in Haarlem moet zijn. De vaststelling van de subsidie over 2009 door het college gaf vorige maand dan ook geen reden tot vragen. Ook niet bij mij. Achteraf gezien misschien niet zo slim. Zo wordt er gesproken over het feit dat een 'recent' kijk- en luisteronderzoek aantonen dat het bereik 'onderr druk' staat. En dat er een nieuw businessplan in de maak is dat in 2010 gepresenteerd gaat worden. Ik heb de ambtenaren vandaag dus maar eens naar dat onderzoek xe9n de status van die plannen gevraagd. Evenals om de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies die Haarlem 105 ontvangt. Want het gaat uiteindelijk wxe9l om gemeenschapsgeld en daar hebben wij, als VVD, van beloofd dat we er zuinig mee om zullen gaan. Maar voor dat ik daar een conclusie aan verbind eerst maar eens de feiten op tafel.

vrijdag 13 augustus 2010

Huisjemelken ‘beyond imagination’

Er zijn mensen die ongelofelijk in de knel zitten. Soms door eigen toedoen, soms niet. Er zijn mensen die dan een beroep op de overheid doen om het probleem op te lossen. Ze willen bijvoorbeeld stante pede een woning als ze na een scheiding op straat staan. Maar de overheid is geen geluksmachine en woningen zijn schaars. Dus daarom hebben we in Haarlem in de woonruimteverordening vastgelegd dat mensen niet zomaar voorrang krijgen boven andere woningzoekenden als ze geen eigen woonruimte meer hebben na een relatiebreuk. Die mensen zijn dus aangewezen op de particuliere woningmarkt. En helaas lopen ze daar soms tegen heel bizarre dingen aan. Zo kwam mij vandaag het xe9xe9n en ander onder ogen in het dossier van een zaak we binnenkort behandelen in de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften Woonurgenties, waar ik voorzitter van ben. Volledig los van de vraag of de urgentie terecht of onterecht geweigerd is (waarbij de vraag dus is of de verordening juist is toegepast), blijkt de bezwaarmaker te wonen in een schuur van 1,5 bij 2,5 meter die in de tuin staat van een particulier verhuurde eengezinswoning. Er is geen gas en water. Er is geen verwarming. In de schuur staat zijn bed en een televisie. Hij moet gebruik maken van de douche en toilet en keuken die in de woning zijn. De woning wordt bewoond door nog vijf huurders. Het is er vies en onveilig. En de huurprijs voor deze riante 'woning' bedraagt bijna vierhonderd euro. Dat noem ik huisjemelken 'beyond imagination'. En met mijn verontwaardiging is deze meneer niet geholpen. En met mijn verontwaardiging lossen we het ook de woningnood niet op. En ik besef me ook dat we de woningnood wellicht alleen maar groter (of zichtbaarder?) maken als we paal en perk zouden stellen aan dit soort verhuurpraktijken. Maar dit soort dingen deugen zo ontzettend niet dat ik het niet onbesproken kan en wxedl laten. Het huidige woonruimteverdelingssysteem kan ik billijken maar we zullen strakker moeten optreden tegen dit soort uitwassen. Wordt vervolgd.

maandag 9 augustus 2010

Duistere zaken rond Mutare

Volgens de website van de Stichting Haarlem – Mutare komt er in september/oktober een tentoontstelling in het ABC architectuurcentrum over Zimbabwaanse kunst in de buitenruimte. Ongetwijfeld leerzaam en interessant. Aanleiding voor deze tentoonstelling zou zijn dat de Langebrug (beter bekend als de verfroller) opnieuw wordt beschilderd. Mutarese kunstenaars zouden een nieuw ontwerp voor de onderzijde van de brug hebben gemaakt. En dat winnende ontwerp zou dan in september/oktober onder de brug worden aangebracht.

Nog los van het feit dat voor de VVD Haarlem die bruggen niet zo nodig open hoeven, is het voor de burger niet meer te volgen wat er nu gaat gebeuren. In het stadsdeeluitvoeringsprogramma Haarlem-Centrum 2010 wordt immers gesproken over 'conserveren' van de brug, terwijl het programma Haarlem-Oost rept over 'conserveren en aanpassen van de beschildering aan de onderkant'. Dat zijn andere zaken dan het aanbrengen van een nieuw kunstwerk, zoals Haarlem – Mutare dus meent te gaan doen.

De VVD vreest ongecontroleerde en onnodige uitgaven van gemeenschapsgeld en ik heb het College van Burgemeester en Wethouders vragen over deze kwestie gesteld. Ik wil precies weten wat er nu gaat gebeuren, wie ervoor verantwoordelijk is en wat het de gemeente gaat kosten. Het is me nu allemaal een beetje te duister, daar onder dat brugdek…

U kunt de vragen hier downloaden.

zaterdag 10 juli 2010

Het been van Ripperda


Bewoners van het Ripperdaterrein zijn in opstand gekomen om een kunstwerk te plaatsen op het grote open grasveld voor hun huizen. het object in de vorm van een bronzen been van zes en een halve meter hoog (een ontwerp van Henk Visch) is een kado van ontwikkelaar Ymere. Nou was het zo dat er ooit een procedure was over eengekomen om, inclusief inspraak van de bewoners van het Ripperda complex, vanuit 4 ontwerpen van 4 kunstenaars te komen tot een eindkeuze. Toen Ymere besloot om deze procedure aan de kant te schuiven en zelfstandig een keuze te maken heeft de gemeente zich teruggetrokken uit dit project, en de verantwoordelijkheid bij Ymere gelegd. En die diende dus klaarblijkelijk zonder pardon een bouwaanvraag in. Een verontruste buurtbewoner belde mij hier vorige week over op en ik besloot om in de laatste raadsvergadering voor het reces daar meteen maar vragen over te stellen. Dat leverde op zich niet veel vuurwerk op - D66 collega Fedde Reeskamp gaf me de wijze raad om voortaan toch iets meer een standpunt in te nemen zodat het duidelijker is waar ik op uit ben - maar de kwestie is nu wel publiek en dáár ging het me in eerste instantie om. Want het deugt wat mij betreft van geen kant dat de bewoners van het Ripperdaterrein aan de kant zijn geschoven bij de keuze voor een kunstwerk in hun directe leefomgeving. De Wethouder – die naar mijn smaak de vragen wat ontwijkend beantwoordde – heeft inmiddels laten weten dat de zaak even op pauze is gezet en na het reces vervolgd zal worden. En dát gebeurt dankzij deze interventie dan in ieder geval in alle openheid. Zie ook het Haarlems Dagblad van 10 juli 2010.

zaterdag 26 juni 2010

‘Wethouder, eis ander welzijnswerk’

Net als veel andere gemeenten tobt ook Haarlem met het welzijnswerk. Een uitstekend rapport van de rekenkamer bracht een hoop aan het licht. Het vorige college slaagde er echter niet in om dit om te zetten in adequaat beleid. Er kwam weliswaar een nota 'welzijnswerk op orde' maar die ging nog steeds uit van de oude uitgangspunten. En het zijn volgens mij juist die uitgangspunten waar het aan schort. Het welzijnswerk draait om grote instituten, protocollen en programma's die aan de man worden gebracht. Uren en producten dus. En geen resultaten. En daarmee is het welzijnswerk nog steeds een verleidelijke prooi voor bezuinigingen. Maar zomaar bezuinigen is niet de oplossing en zou een gemiste kans zijn om het welzijnswerk ècht op orde te krijgen. Jos van der Lans, GroenLinks senator, schreef er over. In een interview in Binnenlands Bestuur legt hij wat mij betreft de vinger op de zere plek: 'Nu hebben welzijnsinstellingen allerlei programma's en bijeenkomsten die ze organiseren. Ik denk dat dat z'n langste tijd gehad heeft. Sport en beweging moet je als overheid zeker willen stimuleren, maar om daar zelf van alles voor op te tuigen…Bingoavonden zijn nuttig hoor, maar dat moet de samenleving zelf organiseren. Daarnaast ligt de nadruk bij welzijnsorganisaties nu wel erg veel op achterstanden. Stap uit de oubolligheid en troosteloosheid. Sociaal werk moet meer op een uitzendbureau lijken dan op een zieligheidsfabriek'. Het is me uit het hart gegrepen. Interessant is ook de oplossingsrichting die Van der Lans ziet. Hij stelt dat het nu – met de bezuinigingen – hèt moment is om het welzijnswerk te veranderen. We moeten ons afvragen hoe we een omslag kunnen kunnen naar andere vormen van organisatie en zorg die preventiever zijn en die voorkomen dat mensen aanspraak maken op duurdere zorg. Leidend moet zijn dat je mensen in hun eigen kracht stimuleert: zorgen dat mensen elkaar ondersteunen, gebruikmaken van netwerken en zelf problemen oplossen. 'Voor je ergens geld en professionals inpompt, kijk eerst of welzijnswerkers burgers bij elkaar kunnen krijgen die elkaar kunnen helpen. Het maakt mensen minder afhankelijk èn het bespaart geld'. Ik zie nu al uit naar de bespreking van de plannen die we in Haarlem gaan maken….

Lees hier het hele artikel in BinnenlandsBestuur

donderdag 27 mei 2010

Wat te doen met een half miljoen (2)

Vorige week schreef ik over de verhandelingen in de commissie samenleving over de jaarrekening van Paswerk. De gemeente had een miljoen euro gereserveerd om eventuele tekorten te dekken. Nu de jaarrekening binnen was, stelde het college voor om een half miljoen aan Paswerk te betalen. Nou kan je rekenen wel aan de VVD overlaten dus ik vroeg wat er met die andere halve miljoen ging gebeuren. Dat leverde een pittige strijd op met wethouder Nieuwenburg. Die wilde het geld gereserveerd houden voor toekomstige tekorten van Paswerk. Dat is nobel, maar Paswerk heeft een sluitende begroting voor 2010 en tot nu toe niet laten weten dat ze die niet gaan realiseren. En wat moet je dan met wéér een potje geld? We hebben de centen hard nodig en centen die we niet uitgeven horen in de algemene reserve thuis, vind ik. Vandaar dat ik vandaag bij de raadsbehandeling van dit voorstel van het college een amendement indiende om het resterende bedrag van een half miljoen aan de algemene reserve toe te voegen. Het amendement werd direct gesteund in de vorm van mede-indiening door coalitiepartners Pvda en D66. Maar ook oppositiepartij CDA diende mee in. GroenLinks had andere afwegingen en steunde het amendement niet. Desondanks had het amendement een meerderheid in de raad en is er vandaag een half miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Dat wil overigens niet zeggen dat we Paswerk in de kou laten staan. Maar een volgend tekort zal een nieuwe kredietaanvraag met zich meebrengen. En zo hoort het. Reserves zijn algemeen en niet specifiek!

zaterdag 22 mei 2010

Wat te doen met een half miljoen?

Afgelopen donderdag sprak de commissie samenleving over de jaarrekening 2009 van Paswerk, de organisatie die (onder andere) voor de gemeente Haarlem zorg draagt voor de Sociale Werkverschaffing. Paswerk heeft het afgelopen jaar verlies gemaakt. 1,2 miljoen wel te verstaan. En het is nu de bedoeling dat de gemeente Haarlem naar rato van haar deelname bijspringt. Het college wil echter dat Paswerk de helft van dit verlies zelf dekt. En dat de gemeenten de andere helft bijdragen. De VVD Haarlem is het met het college eens. Interessant is echter het feit dat Haarlem een miljoen apart heeft gezet om het verlies van Paswerk over 2009 te dekken. En dat er nu dus een half miljoen over blijft. Het collegevoorstel zegt hier niets over. Dus vroeg ik wethouder Nieuwenburg wat hij ermee van plan is. Het antwoord was simpel. Hij wil het gereserveerd houden voor eventuele verliezen van Paswerk in de toekomst. Dat lijkt nobel, maar feit is dat Paswerk voor 2010 geen verlies verwacht en dat we het half miljoen dat overblijft wellicht voor andere, meer urgente, zaken nodig zullen hebben. Namens de VVD Haarlem heb ik er daarom voor gepleit dat dit half miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Nieuwenburg had er weinig trek in, de andere partijen denken er nog even over na. In de raadsvergadering van 27 mei a.s. praten we er verder over…

vrijdag 21 mei 2010

Het dilemma van Prisma

Nee, het gaat hier niet over de nieuwe Dan Brown. Alhoewel je er inmiddels wel een boek over kan schrijven: het jongerencentrum Prisma in Schalkwijk. Al jarenlang wordt geprobeerd het jongerenwerk vlot te trekken. Tot nu toe vergeefs. En gisteravond sneuvelde ook het laatste plan van Stichting Dock. De commissie samenleving – met uitzonderig van de SP – had er geen goed woord voor over en wethouder Van der Hoek kon niet veel anders dan gehoor geven aan het verzoek van de commissie om met een nieuw plan te komen. En daar zit nu het dilemma…. Prisma is nog steeds niet open. Stichting Dock is aangeschoten en het vertrouwen tussen de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem (SMOH) en Dock is weg. Moet Dock dat plan dan nog wel gaan maken? Wat mij betreft is die keuze vooralsnog aan de wethouder. Die is opdrachtgever. Maar gezien de geluiden in de commissie gisteravond, zou het mij verbazen als het volgende plan voor Prisma weer van Dock afkomstig is.

zaterdag 6 maart 2010

Ere wie ere toekomt

Het moge duidelijk en bekend zijn dat ik vanuit de fractie van de VVD vaak kritisch ben op wethouder Van der Molen (SP). Ik vind dat ook terecht. Er zijn dingen die gewoon niet goed gedaan worden. Daarover kunt u op mijn blog regelmatig iets lezen. Maar ik vind het ook terecht om melding te maken van iets dat nou wel goed gaat. Waar ik waardering voor heb. En dat is het armoedebeleid in Haarlem. Wie in armoede leeft of schulden heeft, kan niet volwaardig deelnemen. Daarom wordt voor hen een springplank geboden: versterking van de schuldhulpverlening, gebruik van inkomensondersteunende middelen stimuleren, vereenvoudigen van regels en het bevorderen van de participatie. Er ligt een mooi integraal beleid. Dus voor deze keer…. een compliment aan wethouder Van der Molen.

donderdag 4 maart 2010

Kiezers bedankt!

Ik ben gisteren herkozen in de gemeenteraad. De VVD haalde met achtduizend stemmen vijf zetels. Dat zijn er twee minder dan vorige keer. Hoewel dat op zich een beetje teleurstellend is, ben ik er trots op dat we met een stevige fractie in de raad terugkeren. Ik heb er zin om met collega’s Chris van Velzen, Pea Bosma, Pieter Heiliegers en Rob de Jong aan de gang te gaan. Ik wil iedereen die VVD Haarlem heeft gekozen hartelijk bedanken en dan met name die 300 mensen die mij hun voorkeurstem hebben gegeven! Dat voelt goed.

woensdag 24 februari 2010

Nee, ik zal niet vloeken

Je zou toch denken dat je er anno 2010 niet meer over zou hoeven te beginnen. Over het feit dat religie en staat strikt gescheiden zijn. En toch moet het. Ik zou er bijna van gaan gaan vloeken. Maar dat doe je dan weer niet uit respect. Maar ik vind het wel lastig. Want ik voel het respect dat xedk als individu voor religies heb, niet altijd terug vanuit die religies die mij op mijn geaardheid beoordelen. Nou mogen die religies dat voor mijn part voor een groot deel lekker zelf weten, zolang ze zich maar aan de (grond)wet houden. Het wordt echter anders als de religie uitgangspunt voor het handelen van de overheid gaat worden of er op een ander punt mengeling optreedt en religie en overheid met elkaar gemengd worden. Zoals afgelopen zondag tijdens een bijeenkomst voor Marokkaanse Haarlemmers in een openbaar wijkcentrum dat geopend werd met een lezing uit de Koran. Achteraf begrijp ik er steeds minder van (ook van mezelf: waarom heb ik op dat moment niet gereageerd?). Maar ook vandaag. Een minister van Christelijke huize (Rouvoet) die zich niet met homo-participatie wil bezighouden. Het land is te klein als een imam een vrouw niet de hand wil schudden. Maar dit zou moeten kunnen? Wat mij betreft ab-so-luut niet!

woensdag 17 februari 2010

En met één hap was de koek op

In de laatste vergadering voor de verkiezingen besloten de linke partijen in Haarlem (PvdA, SP en GroenLinks) om nog even 2,5 miljoen uit te geven aan een cadeaulijst van losse welzijnsprojectjes die geen enkel resultaat beogen en die de VVD ‘linkse feestjes’ noemt. Centen die we met een solide EN sociaal beleid gespaard hadden (de burgers zijn tevreden over de WMO) en die in de zogenaamde WMO-reserve zitten. Een mooie buffer voor de toekomst. Een buffer die we hard nodig zullen hebben. Want iedereen, ook de linkse partijen, weten dat er zwaar weer op komst is en dat het absoluut niet uitgesloten is dat er straks door het rijk ook gekort gaat worden op de centen die we als gemeente ontvangen voor de WMO-voorzieningen. En dat het nog een zware dobber zal zijn om het voorzieningenniveau dat we nu hebben op hetzelfde peil te houden. Dus als we straks ‘nee’ moeten gaan verkopen aan onze burgers die een WMO-voorziening nodig hebben, dan weet u bij wie u moet zijn: precies, bij de partijen, zoals de SP, die nu het hardste roepen dat er straks niet bezuinigd mag worden op de voorzieningen zoals huishoudelijke hulp. Prettige bijkomstigheid is natuurlijk wel dat deze partijen de Haarlemmers nog een extra reden hebben gegeven om op 3 maart as. op de VVD te stemmen. Wij gaan namelijk wel verstandig om met uw geld. VVD Haarlem. Zeker nu!

dinsdag 9 februari 2010

Nomineer nu voor de Kenau Hasselaerprijs!

Dit jaar wordt voor de derde keer de Kenau Hasselaerprijs uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen omdat emancipatie, of dat nu is van vrouwen, homox92s, nieuwe Nederlanders, mensen met een handicap of een sociale achterstand, steeds opnieuw moet worden bevochten. In Haarlem zijn op tal van terreinen individuen en organisaties actief om de inwoners te betrekken in het maatschappelijk, sociaal, cultureel, economisch en politieke leven. Met de Kenau Hasselaerprijs willen de initiatiefnemers, de Haarlemse gemeenteraad, hun steun en waardering hiervoor uitspreken. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van EUR 1000,-. Ik ben als VVD-raadslid lid van de jury voor 2010 en roep u op om uw nominaties in te sturen. Dat kan tot 15 februari 2010. Klik hier voor meer informatie en nomineren.

vrijdag 5 februari 2010

Gemeente ziet af van gebruik Suwinet voor WMO

Met ingang van 1 januari is in Haarlem de tegemoetkoming in de verhuiskosten – een WMO-voorziening – afhankelijk van het inkomen. Dat betekent dat de gemeente inzicht moet hebben in het inkomen van de aanvrager. Tijdens de behandeling van de verordening in december bleek dat de gemeente daarvoor het Suwinet ging gebruiken. Ik had daar direct mijn twijfels over. Het Suwinet is daar helemaal niet voor en mag helemaal niet voor de WMO gebruikt worden! Erger nog: het is een ernstige schending van de privacy als ambtenaren een beetje gaan rondneuzen in elektronische systemen voor zaken waarvoor dat systeem helemaal niet is bedoeld. Daarom stelde ik onlangs vragen aan het college hierover. En raad eens wat? Vandaag ontving ik de antwoorden: de gemeente ziet af van het gebruik van Suwinet voor de WMO. Letterlijk schrijft men: ‘Suwinet is een faciliteit die uitsluitend bestemd is voor verificatiedoeleinden in de keten Werk en Inkomen. De WMO hoort daar niet bij en suwinet wordt dan ook niet gebruikt in het kader van de WMO’. Dat is dus een totaal ander verhaal dan het verhaal dat wethouder Van der Molen (SP) hield in december. Toen zei ze nog doodleuk dat het gebruik van Suwinet voor de WMO ‘kan en mag’…. Ik ben echter blij dat mijn ‘geduw’ tot inzicht heeft geleid. Ik hoop dat we dat voor de inkomensafhankelijkheid ook nog gaan bereiken. Vergeet niet dat de meest verdienende 10% van de Nederlanders 72% van de belasting opbrengt. De sterkste schouders dragen dus al de zwaarste lasten. Dat hoeft de gemeente niet nog eens dunnetjes over te doen.

maandag 11 januari 2010

Gemeente mag privacy niet schenden

VVD Haarlem vindt individuele vrijheid een hoog goed. Daarbinnen heeft elk mens recht op privacy. De gemeenteraadsfractie van de VVD Haarlem heeft het gemeentebestuur daarom om opheldering gevraagd over het inkijken van de belastinggegevens van de Haarlemse burgers.

De gemeente Haarlem heeft onlangs besloten dat mensen die vanwege hun handicap moeten verhuizen een tegemoetkoming ontvangen die afhankelijk is van hun inkomen (zie mijn eerdere blogs over de WMO). Dat betekent dat de gemeente inzicht moet hebben in het inkomen. De gemeente vraagt niet aan de burger wat het inkomen is, maar zoekt die gegevens op in een geautomatiseerd systeem: het Suwinet. In dat systeem worden allerlei zaken van de burgers opgeslagen, zoals bijvoorbeeld het arbeidsverleden, opleidingen, woning- en autobezit (inclusief kenteken), vermogen, schulden en het inkomen.

Het gebruik van elektronisch opgeslagen gegevens is aan hele strenge regels en voorwaarden gebonden. Niet elke ambtenaar mag zomaar in een systeem met persoonlijke gegevens gaan zitten rondneuzen. Het Suwinet mag alleen gebruikt worden door de Sociale Dienst van de gemeente in het kader van een bijstandsuitkering of arbeidsre-integratie. De tegemoetkoming in de verhuiskosten voor gehandicapten heeft daar helemaal niets mee te maken. De gemeente Rijswijk, bijvoorbeeld, instrueert de ambtenaren van de Sociale Dienst uitdrukkelijk dat het gebruik van Suwinet voor de uitvoering van de WMO niet is toegestaan. Die instructie wordt nota bene landelijk als praktijkvoorbeeld gesteld. Namens de VVD Haarlem vroeg ik tijdens de behandeling in de gemeenteraad al expliciet naar de gang van zaken. Toen werd de gemeenteraad verzekerd dat gebruik van het Suwinet voor dit doel x91kan en magx92. x91Op grond van de informatie die wij daarna hebben ingewonnen is het duidelijk dat die uitspraak dus op zx92n minst in twijfel worden getrokken.

De vragen en achtergrondinformatie kunt u hier downloaden .