vrijdag 15 juni 2012

Eén cliënt, één contactpersoon, één dienst

Pas geleden kwam ik in contact met een man van een jaar of 34 die een kamer bewoonde. Hij raakte gehandicapt en kon nauwelijks trappen meer lopen. Dat maakt het noodzakelijk om te verhuizen naar een geschikte, wellicht aangepaste, woning. Dat snapt iedereen. Deze man klopte bij de gemeente aan voor hulp. De gemeente moet er volgens de WMO immers voor zorgen dat met mensen een beperking 'gecompenseerd' worden. De gemeente gaf de man een verhuisadvies en stelde een plan van eisen op en dat was het. Zijn verzoek om een tegemoetkoming de verhuiskosten werd afgewezen. De man werd geacht die zelf te kunnen dragen omdat iedereen die op een kamer woont hoort te sparen voor verhuizing naar een eigen woning. De man had echter geen spaargeld. Integendeel. Hij zat in de schuldhulpverlening. Hij kon dus niet verhuizen en zit min of meer opgesloten op een zolderkamer. Ik vroeg hem of hij niet doorverwezen was naar de Bijzondere Bijstand. Het antwoord was 'nee'. Wél was de man in beroep gegaan tegen de beslissing om hem geen verhuiskostenvergoeding vanuit de WMO toe te kennen.

Helemaal los van wat je allemaal inhoudelijk van deze casus kan vinden en of dit soort regelingen allemaal 'moeten', stoorde het mij buitengewoon dat deze man door de gemeente niet adequaat geholpen is. Het geld en de energie die nu gestopt moest worden in een beroepsprocedure inclusief hoorzitting had allemaal bespaard kunnen worden. Hoe? Simpel: door te werken vanuit wat ik de 'één cliënt, één contactpersoon, één dienst' gedachte noem. Volledige Integratie van alles wat de gemeente doet in 'werk & inkomen' en 'welzijn & zorg'. In combinatie met een goede infrastructuur levert dat een hoop op. Nu is het zo dat burgers die eindelijk een gemeenteloket hebben gevonden grote kans maken dat het het verkeerde is. Dat kan beter: één cliënt, één contactpersoon, één dienst.


Bij de behandeling van de nota 'samen voor elkaar' in de commissie, gisteravond, heb ik hier de aandacht voor gevraagd. Haarlem is met die nota, die invulling geeft aan de transities in het sociale domein, wat mij betreft aardig op de goede weg, maar er zal nog een hoop moeten gebeuren voordat we er zijn. Binnenkort wordt het stuk in de raad behandeld en komt dit opnieuw aan de orde. Ik zal me inzetten voor verdere integratie van de beleidsvelden en een goede infrastructuur.

zaterdag 26 mei 2012

Toch nog even over de unilocatie

Met een daverende klap kwam afgelopen donderdag het project unilocatie voor verslaafden en daklozen in Haarlem tot stilstand. Nadat de gemeenteraadsfracties, waaronder de VVD, hun eerste reactie op het voorstel tot vestiging aan het Klein Heiligland 84 hadden gegeven, besloten Burgemeester en wethouders het voorstel van tafel te halen. Zonder verdere discussie en zonder de vele vragen die waren gesteld te beantwoorden, waaronder de meest essentixeble:xa0voor welke mensen in de diverse doelgroepen en voor welk openbare ordeprobleem is dit concept nu het juiste antwoord? Mij bekruipt helaas het gevoel dat dat antwoord er simpelweg niet is. In het hele traject naar de bespreking van het voorstel heb ik – en vele raadscollega’s met mij – herhaaldelijk gevraagd om informatie die ons had kunnen helpen om anders, meer positief, naar het voorstel te kijken. Want natuurlijk begrijp ik dat Haarlem een adequate opvang moet bieden voor dak- en thuislozen. Die informatie is echter nooit gekomen en ook op het uur u, de behandeling van het voorstel in de commissievergadering, kwam die informatie niet. Integendeel, het college haalde zonder slag of stoot het voorstel van tafel. We zullen nu van voren af aan moeten beginnen. Je kunt je afvragen waar we met z’n allen de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest, maar ik kies er liever voor om de zaak positief te bekijken. We gaan op zoek naar de beste oplossing. Voor suggesties houdt ik me warm aanbevolen en ik ben blij met de vele reacties van mensen uit de stad die hebben aangegeven mee te willen denken.


26/05/2012 at 14:01

Marius Jaspers zegt:
Als politicus moet je (positief!) verder, dat snap ik. Als toeschouwer verbaas ik me over deze anti-climax: zie http://www.dagklad.nl/2012/05/25/nullificatie-unilocatie/

zaterdag 12 mei 2012

Ongerust over privacy Haarlemse burgers

Als liberaal denker hecht ik aan vrijheid. Daarbinnen heeft elk mens recht op privacy. Het gebruik van elektronisch opgeslagen gegevens door de gemeente is daarom aan hele strenge regels en voorwaarden gebonden. Niet elke ambtenaar mag zomaar in een systeem met persoonlijke gegevens gaan zitten rondneuzen. Eén van de meest kwetsbare systemen is Suwinet. In Suwinet kunnen medewerkers van de gemeente met een paar muisklikken een groot deel van de gegevens zien van bijna iedere Nederlander. Onder andere wat je verdient, waar je werkt, of je schulden hebt, hoe je gezin is samengesteld of welke auto je hebt. Het is dus logisch dat de beveiliging van dit systeem de laatste tijd landelijk een hot issue is. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente zorgvuldig met de gegevens omgaan en dat inzage in die gegevens beperkt is tot het doel dat ermee gediend is. Uit recente onderzoeken van de Inspectie Werk en Inkomen en het Ministerie van SZW komt echter naar voren dat bij 100 gemeenten de beveiliging niet voldoende op orde is. De gemeente Haarlem werkt bovendien met een beveiligingsplan voor Suwinet uit 2009. Dat dateert dus nog uit de tijd van de oude huisvestingssituatie en van vóór de flexibele werkplekken. Dat vind ik op zich al zorgelijk. Zo'n plan hoort immers jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd te worden. Het is belangrijk dat de gemeente dit goed op orde heeft en ik ben er ongerust over dat dat niet het geval is, zeker met de gang van zaken rond de WMO in 2010 in het achterhoofd. Namens de VVD fractie heb ik daarom schriftelijke vragen aan het College gesteld: http://www.vvdhaarlem.nl/-docs-/40240/download.pdf

dinsdag 8 mei 2012

Unilocatie naar Klein Heiligland?

De zoektocht naar een vestigingsplaats voor de Unilocatie voor verslaafden en daklozen heeft geleid tot een viertal mogelijke vestigingsplaatsen, die vervolgens aan een haalbaarheidsonderzoek zijn onderworpen. Dat haalbaarheidsonderzoek moet breed worden opgevat: het betreft de uitwerking van de financixeble exploitatie inclusief eenmalige inrichtingskosten, een plan van aanpak ten aanzien van de veiligheid in en om de locatie, de uitwerking van de fysieke inrichting van het pand, de gevolgen van de mogelijke vestiging van de unilocatie in relatie tot de veiligheid en de beheersbaarheid in de directe omgeving. Op 8 mei 2012 heeft het College op basis van de uitkomsten van die haalbaarheidsonderzoeken besloten om de gemeenteraad voor te stellen te kiezen voor Klein Heiligland 84 als vestigingsplaats. De vraag die nu voorligt is dus of de Gemeenteraad daarmee instemt. Met de fractie van de VVD zal ik in eerste instantie beoordelen of de haalbaarheidsonderzoeken voldoen aan de verwachtingen en of de conclusies met betrekking tot de haalbaarheid gedeeld kunnen worden. Omdat voor de VVD beperking van de overlast centraal staat moet vaststaan dat de locatie voldoende beheersbaar gemaakt kan worden zodat de overlast niet onbedoeld op xe9xe9n plek terechtkomt zodat de leefbaarheid eromheen verslechtert.10/05/2012 at 06:50

Rene Donkers zegt:
Om de bewoners van de buurt te overtuigen wordt steeds het argument gebruikt dat het beter en efficixebnt is om alles bij elkaar in de binnenstad te plaatsen, terwijl er tot op heden geen wetenschappelijk bewijs is geleverd. Er zijn steeds meer deskundigen uit de sector die juist tegen een het concept unilocatie in het centrum zijn.

Wouter Kuyck:
Uit het verleden weet ik dat dit heel veel overlast, luidruchtigheid, drankgebruik, gedoe met dealers en rond slingerende spuiten gaat opleveren, en dat elders in Nederland dergelijke unilocaties geen positieve uitwerking hadden op de buurt waar deze werden gevestigd. Wel is bekend dat dergelijke unilocaties gevestigd dienen te worden aan de rand van een stad, waar men ‘de ruimte heeft’, waardoor er geen (nachtelijke) rumoer met en door de daarbij vaak voorkomende inbraken (in auto’s of huizen) in onze buurt ontstaat. Dit is een zeer slechte keus voor de buurt en de doelgroep, die beiden beter verdienen, nl. een passende oplossing. De ‘match’ van deze doelgroep met de buurt is verre van passend, aldus Kuyck.

Roel Jonker:
Ik woon op de Veluwe, 1 van de mooiste plekjes van het land net als het klein heiligland. Wees er zuinig op.

Ben net gepensioneerd. Werkzaam was ik als verslavingsdeskundige en sociotherapeut. Maandelijks op de soepbus bij het Leger des Heils in Zwolle en kampen. Wekelijks in Lelystad in de penitiaire inrichting als voorlichter over drugs en alcohol.Als docent bij Stichting Tactus betreffende alcohol. En begeleider van individueele verslaafden en aan groepen bij Stichting Dimence.Altijd heb ik met veel liefde en zorg rond de client gestaan. Hij heeft daar recht op.

Ik volg de ontwikkelingen in Haarlem betreffende het verslavings beleid, omdat ik er heb gewoond en me zo wie zo betrokken voel bij de doelgroep. Maar wat hier gebeurt tart werkelijk ieders voorstellings vermogen. Hoe haal je het in je hoofd om een grote groep clienten in de binnenstad te halen waarvan je weet dat dit tot in jaren alleen maar ellende geeft. Internationaal staat Haarlem bekend als een fijne stad met zijn vele historie. Hou dit zo. Geen verslaafde doe je er plezier mee door hem in de binnen stad te zetten. Wat een enorm integer gelul dat juist x93Klein Heiliglandx93deze locatie zo uitermate geschikt is voor onze verslaafde mede mens. Alle instellingen mooi Centraal. Landelijk onderzoek wijst uit dat je locaties buiten de stadskernen moet creeren. Kleine voorzieningen. Desnoods in de oude psychiatrische ziekenhuizen in de regio.

Dan kost het maar wat meer geld.

Doe geen domme dingen.Wees wijs denk niet alleen aan je eigen baan door voor deze locatie te stemmen. Je doet KleinHeiligland te kort en zeker de verslaafde.

woensdag 4 april 2012

Haarlem moet PGB’s in WMO laten bestaan

Deze week wordt in de Tweede Kamer de wijziging van de WMO behandeld. Een belangrijk moment voor de gemeenten. In het regeerakkoord is afgesproken dat de begeleiding uit de AWBZ ondergebracht gaat worden bij de WMO. Daarmee verandert de zorgplicht uit de AWBZ in de compensatieplicht van de WMO en is dat wat mensen wxe9l kunnen uitgangspunt. Die ontwikkeling juich ik van harte toe.xa0

Waar ik minder gelukkig mee ben, is het opheffen van de verplichting voor gemeenten om bij toekenning van een individuele voorziening een PGB te bieden. Het kabinet stelt in plaats daarvan een x91kan-bepalingx92voor. Gemeenten kxfannen daarmee lokaal beleid maken voor het PGB. Wat mij betreft gaat Haarlem dat doen. Namens de VVD zal ik me daar dan ook bij de discussie over de transitie AWBZ en de aanpassingen van de WMO hard voor maken. Keuzevrijheid en zelfregie horen immers bij een liberale kijk op de samenleving. PGBx92s maken dat mogelijk. Natuurlijk kent een PGB het risico van onbedoeld en oneigenlijk gebruik en heeft de regering, vanwege de steeds verder rijzende kosten, de landelijke regeling voor de AWBZ met ingang van 2012 laten vervallen. In het gemeentelijk WMO beleid heeft het PGB echter een succesvolle plek verworven en is het toezicht op het functioneren van het PGB-instrument goed te realiseren. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat er voor burgers niets verandert. Het uitgangspunt van de gemeente is natuurlijk wel dat zaken op het gebied van zorg xe1nders gedaan gaan worden dan voorheen Dus eerst eigen kracht en netwerk, collectief waar het kan en individueel waar nodig. Maar bij dat laatste hoort dus nadrukkelijk de keuze voor een PGB!
08/04/2012 at 14:55

Edo Paardekooper Overman zegt:
Hi Wouter,
Ondanks je ‘gloedvolle betoog’ in de commissie wordt er nog niet heftig instemmend gereageerd op dit mooie voorstel.. Noch afkeurend 4thatmatter.
Ik hoop dat dat later, bijv. in de Raad, wat meer bijval gaat oogsten!
Succes overigens met de ‘goede werken’ en nog een gezellige 2e Paasdag (en wat er over is van de 1e)

hartelijke groet,
Edo

donderdag 16 februari 2012

Kinderpardon? Pardon?!

GroenLinks, PvdA, SP en Actiepartij dienden vandaag een motie x91Kinderpardonx92 in. Dat x91Kinderpardonx92, een landelijke campagne van GroenLinks, zou moeten voorzien in een structurele oplossing voor minderjarige asielzoekers, door hen een verblijfsstatus te verlenen. Het Haarlemse College zou daar bij de minister voor Immigratie & Asiel op aan moeten dringen. Alsof het College al niet zx92n handen vol heeft aan Haarlem zelf.

De gemeenteraad wordt hiermee om een uitspraak gevraagd over een onderwerp waar de landelijke politiek verantwoordelijk voor is. Bovendien zijn er, voor zover bekend, in Haarlem geen kinderen die onder deze mogelijke regeling vallen. We gaan er dus niet over en het speelt niet in Haarlem.

Daarnaast vind ik dat men zich de vraag moet stellen waarom asielzoekers zo lang blijven dat hun kinderen vernederlandsen. Dat komt volgens mij omdat ze worden aangemoedigd door hun belangenbehartigers; asieladvocaten die keer op keer in beroep gaan tegen elke afwijzing. De lange periode van onzekerheid waartegen de motie zich keert, valt niet de overheid aan te rekenen maar de asielzoekers zelf en hun adviseurs. De minister is van plan die procedures te verkorten en asielzoekers na afwijzing sneller uit te zetten. Dan hebben kinderen snel duidelijkheid.

VVD Haarlem heeft tegen deze motie gestemd. Het is lokaal geen onderwerp, de landelijke politiek is voor asielbeleid verantwoordelijk en bij de raad ontbreekt de xe9chte, inhoudelijke kennis om de consequenties van deze motie en de mogelijke aanpassing van dit landelijke beleid te overzien. x91De gemeenteraad wordt hier voor het karretje van GroenLinks gespannen en daar leent de VVD Haarlem zich niet voorx92, besluit Rutten.

vrijdag 10 februari 2012

Controle PGB’s levert meer op dan een half miljoen

In 2011 vond een ’100%’ controle plaats van de PGB's die de gemeente Haarlem uitgeeft aan Haarlemmers voor huishoudelijke hulp. Een PGB is een som geld waarvan de aanvrager zelf zijn hulp kan betalen. Er zijn 814 Haarlemmers aangeschreven die een PGB hadden in 2010. In totaal hadden ze 3,25 miljoen ontvangen. De PGB houders moeten echter wel een goede administratie voeren en kunnen laten zien wat er met het geld is gebeurd, dus alles moet te verantwoorden zijn. De gemeente Haarlem heeft na de ’100%’ controle een half miljoen euro teruggevorderd. De budgethouders hadden geld over, betaalden zwart uit of bleken geen bonnetjes te kunnen overleggen. De controle loont dus. Het gaat niet altijd goed met de PGB’s.

De vraag is echter of je dat de PGB houders altijd volledig aan kan rekenen. Als voorzitter van de ′Kamer’ van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften heb ik bijna vijftig bezwaarschriften behandeld van mensen die het niet eens waren met het feit dat ze geld terug moesten betalen aan de gemeente. Vaak waren die bezwaren niet gegrond en was er simpelweg niet voldaan aan de voorwaarden die bij een PGB horen. Maar het leerde mij ook dat voor sommige mensen – vooral oudere - die voorwaarden ook niet altijd helemaal begrijpelijk zijn. Ik vind dat deze controle dus meer oplevert dan alleen een half miljoen. Het levert ons ook waardevolle inzichten op in hoe de dienstverlening en de communicatie kunnen worden verbeterd. Zo moet duidelijker verteld worden wat nu precies ‘hulp in de huishouding’ is. En moeten burgers beter worden voorgelicht over de mogelijkheid dat ze kunnen kiezen uit ‘zorg in natura’ of een PGB. En dat laatste is vooral belangrijk bij hoog bejaarde mensen. Voor hen is het voeren van de PGB administratie soms simpelweg te ingewikkeld of wordt dat gedurende de looptijd van de ‘beschikking’. Samen met mijn collega raadsleden in de Commissie Beroep en Bezwaarschriften zal ik daarom met een beleidsaanbeveling naar het College en de Commissie Samenleving komen zodat de PGB controle ook op dit gebied loont.

vrijdag 3 februari 2012

Meten met twee maten?

Onlangs stelde het college de basissubsidie aan de Stichting Haarlem-Mutare voor 2010 vast. Een vorstelijk bedrag van 80.000 euro dat natuurlijk wxe9l goed verantwoord moet worden. Namens de VVD stel ik dat dat niet gebeurd is. Daarbij baseer ik me op het feit dat de accountant van de Stichting schreef dat hij zich geen oordeel kon vormen over de getrouwheid van de jaarrekening. Geen accountantsverklaring dus. En dat is voor de gesubsidieerde instellingen in Haarlem, zoals het Patronaat waar ik voorzitter van de Raad van Toezicht was, doorgaans een groot probleem. De subsidieverordening vereist namelijk dat er een accountsverklaring moet worden overlegd. Maar de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare kwam er mee weg. Die werd 'geholpen' en kon ineens volstaan met alleen een rechtmatigheidsverklaring. Daaruit blijkt naar mening van het college voldoende dat het geld besteed is aan het doel waar het voor bedoeld is: organisatiekosten en een cocördinator. Ik vind dat subsidiëren om het subsidiëren. Want natuurlijk betalen we organisaties om zich te organiseren. Maar we vragen ze ook om prestaties te leveren door activiteiten te organiseren. Want dáár gaat het natuurlijk om. Ook in het geval van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Die wordt geacht om activiteiten in Haarlem en Mutare te organiseren waar mensen daar en hier beter van worden. Maar of de Stichting daar in 2010 werkelijk in geslaagd is blijft een raadsel. De gemeente betaalt de Stichting om iets te organiseren, maar ziet niet toe of er daadwerkelijk iets georganiseerd wordt. Het enige wat er feitelijk gebeurt met de subsidie is het in stand houden van een stichting die kan leunen op de sympathie van een groot deel van het linkse deel van de gemeenteraad dat in deze discussie verwijst naar het jaarverslag van de Stichting. Dáár zou in te lezen zijn wat de Stichting allemaal heeft georganiseerd. Nog los van het feit dat dat jaarverslag niet eens op de website van de stichting te vinden is, is dat natuurlijk niet de manier waarop de gemeenteraad en burgers zich kunnen informeren over de effectiviteit van de besteding van belastinggeld. Daar hoort de overheid zich openbaar voor te verantwoorden. In het geval van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare is dat onvoldoende gebeurd. Er is gemeten met twee maten en alle gesubsidieerde organisaties die zich jaarlijks inspannen om een goedgekeurde jaarrekening te presenteren is onrecht aangedaan. De VVD zal zich ervoor inspannen dat de ruimte die het college zich hierin heeft gepermitteerd snel tot het verleden zal behoren.07/02/2012 at 12:09

Dik Bol zegt:
Beste Wouter,

Fijn dat jij zo voor transparantie bent. Dat zijn wij als stedenband Haarlem-Mutare ook. Daarom staan sinds jaar en dag onze jaarverslagen op onze site. Jammer dat je op onze site ons jaarverslag 2010 niet kon vinden. Voor de goede lezer. Hij staat gewoon sinds maanden op de openingspaginahttp://www.haarlem-mutare.nl . Om het je makkelijk te maken zelfs met een foto van de voorpagina. Even klikken en je hebt het pdf file te pakken. Ook de andere jaarverslagen zijn op onze site te vinden. Moet je klikken op het knopje publicaties. Staan de jaarverslagen 2009, 2008, en 2007. Als je eerdere jaarverslagen wilt inzien kun je altijd mailen. Op die publicatiesite staan ook zo’n 50 filmpjes die je op Youtube kunt zien. Is wat makkelijker misschien.

We zijn heel transparant en onze site krijgt ook zo’n kleine 50.000 bezoekers per jaar. Maar als dat niet genoeg is zijn we altijd bereid zaken extra toe te lichten, maar ja dan moet je wel willen lezen of luisteren.

Dik Bol
Coördinator Stedenband Haarlem-Mutare