zaterdag 26 mei 2012

Toch nog even over de unilocatie

Met een daverende klap kwam afgelopen donderdag het project unilocatie voor verslaafden en daklozen in Haarlem tot stilstand. Nadat de gemeenteraadsfracties, waaronder de VVD, hun eerste reactie op het voorstel tot vestiging aan het Klein Heiligland 84 hadden gegeven, besloten Burgemeester en wethouders het voorstel van tafel te halen. Zonder verdere discussie en zonder de vele vragen die waren gesteld te beantwoorden, waaronder de meest essentixeble:xa0voor welke mensen in de diverse doelgroepen en voor welk openbare ordeprobleem is dit concept nu het juiste antwoord? Mij bekruipt helaas het gevoel dat dat antwoord er simpelweg niet is. In het hele traject naar de bespreking van het voorstel heb ik – en vele raadscollega’s met mij – herhaaldelijk gevraagd om informatie die ons had kunnen helpen om anders, meer positief, naar het voorstel te kijken. Want natuurlijk begrijp ik dat Haarlem een adequate opvang moet bieden voor dak- en thuislozen. Die informatie is echter nooit gekomen en ook op het uur u, de behandeling van het voorstel in de commissievergadering, kwam die informatie niet. Integendeel, het college haalde zonder slag of stoot het voorstel van tafel. We zullen nu van voren af aan moeten beginnen. Je kunt je afvragen waar we met z’n allen de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest, maar ik kies er liever voor om de zaak positief te bekijken. We gaan op zoek naar de beste oplossing. Voor suggesties houdt ik me warm aanbevolen en ik ben blij met de vele reacties van mensen uit de stad die hebben aangegeven mee te willen denken.


26/05/2012 at 14:01

Marius Jaspers zegt:
Als politicus moet je (positief!) verder, dat snap ik. Als toeschouwer verbaas ik me over deze anti-climax: zie http://www.dagklad.nl/2012/05/25/nullificatie-unilocatie/

zaterdag 12 mei 2012

Ongerust over privacy Haarlemse burgers

Als liberaal denker hecht ik aan vrijheid. Daarbinnen heeft elk mens recht op privacy. Het gebruik van elektronisch opgeslagen gegevens door de gemeente is daarom aan hele strenge regels en voorwaarden gebonden. Niet elke ambtenaar mag zomaar in een systeem met persoonlijke gegevens gaan zitten rondneuzen. Eén van de meest kwetsbare systemen is Suwinet. In Suwinet kunnen medewerkers van de gemeente met een paar muisklikken een groot deel van de gegevens zien van bijna iedere Nederlander. Onder andere wat je verdient, waar je werkt, of je schulden hebt, hoe je gezin is samengesteld of welke auto je hebt. Het is dus logisch dat de beveiliging van dit systeem de laatste tijd landelijk een hot issue is. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente zorgvuldig met de gegevens omgaan en dat inzage in die gegevens beperkt is tot het doel dat ermee gediend is. Uit recente onderzoeken van de Inspectie Werk en Inkomen en het Ministerie van SZW komt echter naar voren dat bij 100 gemeenten de beveiliging niet voldoende op orde is. De gemeente Haarlem werkt bovendien met een beveiligingsplan voor Suwinet uit 2009. Dat dateert dus nog uit de tijd van de oude huisvestingssituatie en van vóór de flexibele werkplekken. Dat vind ik op zich al zorgelijk. Zo'n plan hoort immers jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd te worden. Het is belangrijk dat de gemeente dit goed op orde heeft en ik ben er ongerust over dat dat niet het geval is, zeker met de gang van zaken rond de WMO in 2010 in het achterhoofd. Namens de VVD fractie heb ik daarom schriftelijke vragen aan het College gesteld: http://www.vvdhaarlem.nl/-docs-/40240/download.pdf

dinsdag 8 mei 2012

Unilocatie naar Klein Heiligland?

De zoektocht naar een vestigingsplaats voor de Unilocatie voor verslaafden en daklozen heeft geleid tot een viertal mogelijke vestigingsplaatsen, die vervolgens aan een haalbaarheidsonderzoek zijn onderworpen. Dat haalbaarheidsonderzoek moet breed worden opgevat: het betreft de uitwerking van de financixeble exploitatie inclusief eenmalige inrichtingskosten, een plan van aanpak ten aanzien van de veiligheid in en om de locatie, de uitwerking van de fysieke inrichting van het pand, de gevolgen van de mogelijke vestiging van de unilocatie in relatie tot de veiligheid en de beheersbaarheid in de directe omgeving. Op 8 mei 2012 heeft het College op basis van de uitkomsten van die haalbaarheidsonderzoeken besloten om de gemeenteraad voor te stellen te kiezen voor Klein Heiligland 84 als vestigingsplaats. De vraag die nu voorligt is dus of de Gemeenteraad daarmee instemt. Met de fractie van de VVD zal ik in eerste instantie beoordelen of de haalbaarheidsonderzoeken voldoen aan de verwachtingen en of de conclusies met betrekking tot de haalbaarheid gedeeld kunnen worden. Omdat voor de VVD beperking van de overlast centraal staat moet vaststaan dat de locatie voldoende beheersbaar gemaakt kan worden zodat de overlast niet onbedoeld op xe9xe9n plek terechtkomt zodat de leefbaarheid eromheen verslechtert.10/05/2012 at 06:50

Rene Donkers zegt:
Om de bewoners van de buurt te overtuigen wordt steeds het argument gebruikt dat het beter en efficixebnt is om alles bij elkaar in de binnenstad te plaatsen, terwijl er tot op heden geen wetenschappelijk bewijs is geleverd. Er zijn steeds meer deskundigen uit de sector die juist tegen een het concept unilocatie in het centrum zijn.

Wouter Kuyck:
Uit het verleden weet ik dat dit heel veel overlast, luidruchtigheid, drankgebruik, gedoe met dealers en rond slingerende spuiten gaat opleveren, en dat elders in Nederland dergelijke unilocaties geen positieve uitwerking hadden op de buurt waar deze werden gevestigd. Wel is bekend dat dergelijke unilocaties gevestigd dienen te worden aan de rand van een stad, waar men ‘de ruimte heeft’, waardoor er geen (nachtelijke) rumoer met en door de daarbij vaak voorkomende inbraken (in auto’s of huizen) in onze buurt ontstaat. Dit is een zeer slechte keus voor de buurt en de doelgroep, die beiden beter verdienen, nl. een passende oplossing. De ‘match’ van deze doelgroep met de buurt is verre van passend, aldus Kuyck.

Roel Jonker:
Ik woon op de Veluwe, 1 van de mooiste plekjes van het land net als het klein heiligland. Wees er zuinig op.

Ben net gepensioneerd. Werkzaam was ik als verslavingsdeskundige en sociotherapeut. Maandelijks op de soepbus bij het Leger des Heils in Zwolle en kampen. Wekelijks in Lelystad in de penitiaire inrichting als voorlichter over drugs en alcohol.Als docent bij Stichting Tactus betreffende alcohol. En begeleider van individueele verslaafden en aan groepen bij Stichting Dimence.Altijd heb ik met veel liefde en zorg rond de client gestaan. Hij heeft daar recht op.

Ik volg de ontwikkelingen in Haarlem betreffende het verslavings beleid, omdat ik er heb gewoond en me zo wie zo betrokken voel bij de doelgroep. Maar wat hier gebeurt tart werkelijk ieders voorstellings vermogen. Hoe haal je het in je hoofd om een grote groep clienten in de binnenstad te halen waarvan je weet dat dit tot in jaren alleen maar ellende geeft. Internationaal staat Haarlem bekend als een fijne stad met zijn vele historie. Hou dit zo. Geen verslaafde doe je er plezier mee door hem in de binnen stad te zetten. Wat een enorm integer gelul dat juist x93Klein Heiliglandx93deze locatie zo uitermate geschikt is voor onze verslaafde mede mens. Alle instellingen mooi Centraal. Landelijk onderzoek wijst uit dat je locaties buiten de stadskernen moet creeren. Kleine voorzieningen. Desnoods in de oude psychiatrische ziekenhuizen in de regio.

Dan kost het maar wat meer geld.

Doe geen domme dingen.Wees wijs denk niet alleen aan je eigen baan door voor deze locatie te stemmen. Je doet KleinHeiligland te kort en zeker de verslaafde.