vrijdag 12 april 2013

Beantwoording vragen over loting brugklassers stelt niet gerust

Dit jaar waren er in de regio Zuid-Kennemerland zo’n 3500 kinderen op zoek naar een middelbare school. De meeste van die kinderen kunnen op de school van hun keuze terecht. De meeste…. want voor de HAVO moest op sommige scholen geloot worden. En tot overmaat van ramp kregen zo’n 25 kinderen te horen dat zij ook op de tweede school van hun keuze niet terecht kunnen. In sommige van gezinnen leidt dat tot heel moeilijke situaties en de fractie is dan ook door veel ouders benaderd. In de raadsvergadering hebben we dan ook vragen gesteld aan onderwijswethouder Nieuwenburg. 

Het probleem is ontstaan omdat er door het aanscherpen van de normen door de middelbare scholen sprake is van een verlaging van het aantal kinderen met Atheneum advies en een verhoging van het aantal kinderen met Havo advies. De werkelijke situatie wijkt dus af van de prognoses waar de scholen mee werkten. Volgens ons was dat al in november/december bekend. Toen werden de voorlopige adviezen werden gegeven door de basisscholen. Deze informatie lijkt niet gebruikt om de verdeling van de plaatsen op de middelbare scholen te bekijken en opnieuw in te delen om te zorgen voor een grotere match tussen vraag en aanbod. Dit heeft tot gevolg gehad dat er onevenredig veel aankomende Havisten zijn uitgeloot en er onevenredig veel open plekken beschikbaar waren op Atheneum bij verschillende scholen in de regio. De wethouder gaat nu evalueren hoe dit precies gelopen is en komt daarmee terug naar de raad. Het vervelende is dat de gemeente helemaal geen invloed heeft op het toelatingsbeleid van de scholen. De scholen gaan daar zelf over. De gemeente coördineert het proces. De VVD vindt dat die coördinatie dan wel góed moet gebeuren en is daar na de bespreking in de gemeenteraad helaas niet van overtuigd. We zullen de antwoorden van de wethouder op onze vragen en die van CDA en D66 nader bestuderen. Wordt vervolgd.
 

Nieuw pleidooi voor Werkhotel voor zwerfjongeren

Na lange tijd sprak de Gemeenteraad weer eens over een specifiek deel van de jongeren: de zwerfjongen. De VVD is geschrokken van het aantal jongeren dat formeel niet dakloos is maar wel de hele dag loopt te zwerven en uit het zicht van instanties verdwijnt. Voor de VVD is het helder: Jongeren zitten op school of zijn aan het werk en voor zwerfjongeren is specifieke aandacht nodig. De gemeente is er helaas nog steeds niet voldoende geslaagd om die aandacht op een acceptabel niveau te krijgen en de oplossing wordt weer gezocht in verder onderzoek. Namens de fractie bracht ik het initiatiefvoorstel van de VVD en Van Hoeijen voor zo’n werkhotel uit 2004 in herinnering – waar ik destijds één van de auteurs van was. Een werkhotel is een combinatie van een woon-, leer- en werktraject.
Het toenmalige college heeft dat concept teruggebracht naar een veel kleinschaliger project: ‘Kamers met Kansen’. De VVD wil dat nog eens serieus gekeken wordt naar het oorspronkelijke concept voor het werkhotel. De andere fracties waren het met ons eens in een raadsbreed aangenomen motie is dat dan ook concreet als opdracht aan het college meegegeven.

Nieuwe Daklozenopvang stap dichterbij!

Voor de opvang van dak- en thuislozen is sinds 2008 toegewerkt naar een unilocatie, waarin de opzet was de huidige losse locaties voor dagopvang (Magdalenaklooster), nachtopvang (Bakenessergracht) en de voorzieningen van Brijder verslavingszorg (methadonpost, gebruiksruimte en inloop) samen te voegen. Na een herhaalde zoektocht naar een geschikte locatie, haalde het college dit plan in mei 2012 van tafel. Er waren bij de gemeenteraad teveel twijfels over de gestelde uitgangspunten en het college had die niet weg kunnen nemen. Inmiddels heeft het college een nieuw plan opgesteld dat gebaseerd is op moderne inzichten ten aanzien van de problematiek. Dat betekent nog steeds dat de dag- en nachtopvang worden samengevoegd maar dat de methadonverstrekking en de inloop voor verslaafden (die niet persé dakloos zijn) apart gehouden wordt. De nieuwe voorziening biedt dan huisvesting met hulpverlening en dagbesteding en is gericht op een zo snel mogelijke doorstroming en maatschappelijk herstel. Om overlast rond de locatie te voorkomen komt er wel een inpandige ruimte voor alcoholgebruik. Daarmee kan ook het drinken op straat en in parken – zoals op het Houtplein – worden tegengegaan.

Voor de fractie van de VVD staat het beperken van de overlast centraal. Dat is te bereiken door het beperken van het aantal verplaatsingen. Dat had dus ook gekund in het concept van de unilocatie zoals dat vorig jaar voorlag, maar in combinatie met de methadonverstrekking leidde dat concept weer tot een (te) grote concentratie die ook weer tot autonome overlast zou kunnen leiden.
Doorslaggevend voor de steun aan dit voorstel van het college is echter de visie dat de opvang zo kort mogelijk – dus gericht op doorstroming – moet zijn. Verslaafdenzorg zoals de methadonpost heeft niets met zo’n opvang te maken. Die maakt onderdeel uit van de verslaafdenzorg